/Правила проведення батьківських зборів

Правила проведення батьківських зборів

Правила підготовки та проведення батьківських зборів

БАТЬКІВСЬКІ збори — це громадський орган, який своїми рішення­ми визначає завдання, зміст, напрями роботи батьківського та учнів­ського колективів навчального закладу. Збори мають на меті залуча­ти батьків до співпраці з педагогами та адміністрацією, до активної участі в житті навчального закладу, класу, виховувати педагогічну культуру батьківської громади.

Марганец Инфо

Серед функцій зборів особливо важливими є такі: ознайомлення батьків зі змістом, методикою навчально-виховного процесу в закла­ді освіти та психолого-педагогічна освіта. На батьківських зборах підбиваються підсумки роботи з учнями. Батьки систематично ознайомлюються із завданнями, новим змістом і напрямами навчально виховного процесу, специфікою роботи навчального закладу, отримують інформацію про нормативно-правове підґрунтя нововведень в освіті, запровадження профільних дисциплін, факультативів, спец­курсів тощо.

Психолого-педагогічна освіта батьків полягає в інформуванні їх про особливості фізичного та психологічного розвитку, поведінки та здоров’я конкретної вікової категорії дітей, наданні методичних рекомендацій щодо запобігання можливим проблемам у навчанні, ство­ренні умов успішної взаємодії між дорослими і дітьми.

ВИДИ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ

Батьківські збори поділяються на загальношкільні та класні. Вони можуть бути організаційними, тематичними, підсумковими або комбінованими.

Організаційні батьківські збори — це збори з традиційним порядком денним, на яких батькам повідомляється про організацію діяль­ності навчального закладу та навчально-виховного процесу в класі, про вимоги до зовнішнього вигляду та поведінки учнів, про режим ро­боти підрозділів навчального закладу, організацію харчування, план позакласної роботи на семестр тощо.

Тематичні батьківські збори — це збори, присвячені актуальній темі, в обговоренні якої зацікавлена більшість батьків класу. Тематичні збори мають просвітницький характер і спрямовані на розширення знань батьків у сфері виховання дітей.

Підсумкові батьківські збори — це збори, метою яких є підбиття підсумків та результатів розвитку дитячого колективу за певний період. Під час таких зборів батьки мають можливість оцінити досягнення всіх учнів класу загалом і власної дитини зокрема. Залежно від теми та мети підсумкові збори можна проводити у формі урочистих свят, походів, вогників тощо.

Проте на практиці найпоширенішим видом класних батьківських зборів є комбіновані батьківські збори. Це пов’язано передусім з ре­гламентом їх проведення. Тому готуючись до класних батьківських зборів, треба пам’ятати, що основна їх частина має бути спрямована на формування педагогічної культури батьків, нагромадження ними знань та навичок з виконання батьківських функцій і виховання дітей.

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ ТА ЇХ ТЕМАТИКА

Батьківські збори проводяться:

 • загальношкільні — один раз на семестр;
 • класні — 1-2 рази на семестр.

Проте в разі педагогічної необхідності кількість зборів може бути збільшена.

Оптимальний час на проведення батьківських зборів — 1-1,5 години.

Тематика батьківських зборів визначається загальними завдан­нями виховання, умовами навчально-виховної роботи в класі, рівнем загальної культури та педагогічного кругозору батьків. Тут має йтися не про бали, а про якість знань і ступінь інтелектуальних зусиль, що відповідають пізнавальній і моральній мотивації учнів у навчанні та поведінці. Змістом батьківських зборів є створення таких перспектив, яких батьки потребують як вихователі.

Перші батьківські збори, як правило, є організаційними (проводяться наприкінці серпня — на початку вересня), наступні збори є те­матичними (протягом року), останні у навчальному році — підсумко­вими (зазвичай проводяться в травні).

ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ

На батьківських зборах доцільно поряд з розглядом теоретичних питань вдаватися до практичних занять: розбір ситуацій, тренінги, практикуми, за допомогою яких батьки змогли б набути впевненості в собі, рішучості в досягненні мети виховання, побачити можливості не тільки для розвитку дітей, а й резерви самореалізації. Тому форма проведення зборів може бути різноманітною: лекція, бесіда, дискусія, диспут, педагогічні читання тощо.

Результативними і цікавими вважаються нестандартні збори: круглий стіл, тематична дискусія батьків із запрошеними спеціалістами, спільні збори батьків і дітей (вогники, КВК), зустрічі тільки батьків чи тільки матерів окремо.

Збори можна організувати у вигляді доповідей класних керівників, виступів учителів з окремих дисциплін, адміністрації, самих батьків. До участі у зборах запрошують учнів, представників дитячих громадських об’єднань та організацій, керівників гуртків і секцій. Доцільни­ми також будуть демонстрація презентацій, творчих робіт, художня самодіяльність тощо.

Ефективність батьківських зборів значною мірою залежить від вибору класним керівником для обговорення актуальних для батьків педагогічних питань. Однак збори не повинні зводитись до монологу класного керівника. Це має бути обмін думками, ідеями, спільний пошук вирішення проблем.

 

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ

Одним із внутрішніх (локальних) документів навчального закла­ду має бути Положення про батьківські збори, в якому б визначалися їх повноваження, регламент, порядок проведення тощо.

Усі засідання батьківських зборів мають протоколюватися. Результатом роботи батьківських зборів є рішення, яке ухвалюєть­ся більшістю голосів і приймається до виконання.

СКЛАДАННЯ ПЛАНУ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ

Хоч би якими були батьківські збори за змістом, вони потребують ре­тельної підготовки. Дуже важливо порадитися з батьками щодо того, які проблеми і питання їх цікавлять, провести анкетування. Класний керівник обов’язково складає план, визначає порядок денний, форму проведення зборів, осіб, відповідальних за підготовку. Далі робота ведеться відповід­но до плану: класний керівник готує доповідь, домовляється з батьками, учителями з окремих дисциплін та учнями щодо тематики та регламенту їхніх виступів; організовує тематичну виставку, складає проект рішення батьківських зборів, запрошує гостей, забезпечує явку батьків.

За необхідності можна написати план-конспект зборів. Це до­дасть упевненості у власних силах, можливість чітко висловити думки, допоможе не забути повідомити під час розмови важливу інформацію, продумати акценти, відповіді на можливі запитання.

У процесі підготовки доповіді слід пам’ятати, що доповідачу треба створити атмосферу зацікавленого спілкування.

Готуючись до виступу, скористайтесь класичною схемою:

 • чітко визначте тему;
 • знайдіть необхідний матеріал (ілюстрації, документи);
 • складіть план доповіді у логічній послідовності;
 • доберіть порівняння, епітети, афоризми;
 • прочитайте декілька разів доповідь уголос;
 • запам’ятайте доповідь.

Має сенс готувати до кожних батьківських зборів діагностичний або статистичний матеріал, пов’язаний із вивченням окремих аспектів життя учнів класу, адже батькам цікаво отримати інформацію, актуальну саме для них.

Доцільно заздалегідь домовитися з фахівцями, які допоможуть зробити збори інформаційно насиченими: вчителями з окремих дисциплін, соціальним педагогом, практичним психологом, медичними працівниками.

Залучайте до проведення зборів батьків, даючи їм окремі завдан­ня. Напередодні батьківських зборів необхідно обговорити з батьків­ським комітетом делікатні моменти зборів, налаштовуючи батьків на підтримку в спірних питаннях.

ЗАПРОШЕННЯ БАТЬКІВ

Варто відмовитися від стандартних записів про батьківські збори у щоденниках. Буде набагато краще, якщо класний керівник передасть кожному з батьків індивідуальне запрошення, де чітко визначить час, місце та порядок денний зборів. Такий підхід покаже серйозність зборів, їх офіційний характер, заінтересованість класного керівника у присутності саме тих батьків, яким адресовано запрошення. Таким чином класний керівник висловить свою повагу до батьків. Якщо хтось із батьків не зможе прийти на збори, то напише про це класному керівникові на зворотному боці запрошення і повідомить про дату та час можливого приходу до школи.

ВИМОГИ ДО КАБІНЕТУ

Кабінет, у якому відбуватимуться батьківські збори, теж потребує відповідної підготовки. Варто розташувати на видному місці графіки чи діаграми або іншу наочність, де відображено роботу класу та окремих учнів за період від попередніх батьківських зборів: рейтинг учнів, результати олімпіад, турнірів, конкурсів, змагань. Продумати місце для розташування експозиції виставки, її тематику. Також можна пре­зентувати тематичні газети, розробки позакласних заходів, учнівські

проекти, творчі роботи, реферати. Головне — не забути про кожного учня. У вашому класі не може бути неуспішних дітей.

________________________________________________________________________________________________

 

ІМІДЖ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

Успішність проведення зборів багато в чому залежить від того, чи зуміє класний керівник справити на батьків приємне враження своїм зовнішнім виглядом, поведінкою і манерами.

Зовнішній вигляд класного керівника має характеризувати його як упевненого в собі ділового партнера з гарним смаком. Стиль одягу коректно-діловий. Особливу увагу необхідно приділити взуттю та аксесуарам. Батьківські збори не місце, де демонструють прикраси.

 ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ЦИКЛОГРАМА РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

 

—Класний журнал.

—Особові справи учнів.

—Табелі успішності учнів.

—План виховної роботи.

—Конспекти виховних годин, годин спілкування, диспутів.

—Розробки сценаріїв виховних заходів.

—Тека психологр-педагогічних спостережень.

—Щоденник роботи з «важкими» учнями.

—Протоколи батьківських зборів.

—Матеріали щодо запобігання дитячому травматизму, бесіди з правил дорожнього руху, облік проведення інструктажів з безпеки жит­тєдіяльності.

—Літопис або фотодокументи класних справ.

 

Циклограма класного керівника

Щоденно:

 1. Робота з тими, хто запізнюється, та виявлення причин відсутності
  учня.
 2. Організація харчування учнів.
 3. Організація чергування учнів.
 4. Індивідуальна робота з учнями.
 5. Контроль за зовнішнім виглядом.

Щотижня:

 1. Перевірка щоденників.
 2. Проведення заходів за планом.
 3. Робота з батьками за планом.
 4. Робота з вчителями-предметниками.
 5. Зустрічі з психологами або медсестрою, психолого-педагогічні спо­стереження.

Щомісяця:

 1. Відвідування уроків класу.
 2. Консультації психологів стосовно важковиховуваних дітей.
 3. Збирання коштів на потреби класу.
 4. Зустрічі з батьками за планом.
 5. Нарада щодо планування роботи.

Один раз на семестр:

 1. Оформлення класного журналу.
 2. Семінар класних керівників.
 3. Аналіз виконання плану, корекція.
 4. Проведення батьківських зборів, засідання батьківського комітету.

Один раз на навчальний рік:

 1. Оформлення особових справ.
 2. Аналіз роботи та складання плану виховної роботи.
 3. Статистичні дані.
 4. Проведення відкритого виховного заходу.

 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ (ПОСАДОВІ) ОБОВ’ЯЗКИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА
 1. Класний керівник планує, організовує і проводить виховну та куль­турно-масову позаурочну діяльність з учнями; сприяє становленню їх як особистостей, створює умови для розвитку їхніх здібностей, талантів.
 2. Вивчає індивідуальні особливості, інтереси, нахили учнів, їхнє став­лення до навчання, праці, громадських доручень, організовує в про­водить батьківські збори.
 3. Постійно утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, доброти, стриманості, праце­любності.
 4. Розвиває пізнавальні інтереси учнів, залучає їх до гуртків технічної
  і художньої творчості.
 5. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність учнів, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.
 6. Постійно підвищує свій професійний рівень, загальну культуру.
 7. Несе особисту відповідальність за дотримання правил техніки безпеки, норм санітарії та гігієни у приміщенні школи.
 8. Щоденно перевіряє відвідування учнями занять.
 9. Виховує повагу до людей, культурно-національних, духовних, істо­ричних цінностей України, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Організує лекції, бесіди, диспути, зустрічі, перегляд телепередач та ін.
 10. Спрямовує роботу і надає допомогу органам учнівського самовря­дування. Забезпечує належне щоденне чергування учнів у класі та чергування класу по школі.
 11. Систематично, відповідно до графіка, затвердженого директором, школи, проводить інформаційно-просвітницькі, виховні, позакласні заходи.
 12. Разом з батьками забезпечує щоденне відвідування занять учнями у шкільній формі встановленого зразка.

 

Зразок протоколу батьківських зборів

Даний шаблон протоколу призначений для класних керівників, керівників метод. обєднань, організаторів батьківських зборів. Шаблон зручний для заповнення. Протокол заповнюється секретарем, обраним з батьків спочатку зборів на ці збори або на весь рік.

Приклад та заповнення приведений нижче.

 

ПРОТОКОЛ № __

від «     »  _________ 2018 року

 

Батьківських зборів (наради) ___ класу, ЗОШ №____, _______________(повна назва закладу).

 

Голова зборів (наради): _________________________

Секретар зборів (наради): _______________________

Присутні ______ чоловік (батьки).

 

Порядок обговорення:

 1. _________________________________________________________
 2. _________________________________________________________
 3. _________________________________________________________
 4. _________________________________________________________
 5. _________________________________________________________

 

Слухали наступних осіб:

 1. _________________________________________________________
 2. _________________________________________________________

 

 

Висловили пропозиції, зауваження:

 1. _________________________________________________________
 2. _________________________________________________________
 3. _________________________________________________________
 4. _________________________________________________________

 

Ухвалили пропозиції, зауваження:

 1. _________________________________________________________
 2. _________________________________________________________
 3. _________________________________________________________
 4. ___________________________________________________________

 

 

Голова зборів:  ____________ (підпис, прізвище, ініціали)

 

Секретар зборів:  _____________ (підпис, прізвище, ініціали)
 

Список батьків, присутній на батьківських зборах

                             «____» ________________201__ р.

 

Прізвище, ім’я, по-батькові Підпис
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    

 

Протокол  батьківських зборів № 1

 

від 01.09.2014                                           Тулиголівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

 

Присутні : 6 чоловік

Відсутні :  –

Порядок денний

 1. Інформаційний модуль.
 2. Про організацію гарячого харчування.
 3. Ознайомлення із законом України «Про загальну середню освіту»,статтями «Про відповідальність батьків за навчання та виховання дітей».
 4. Вибори делегатів до батьківського комітету класу.
 5. Слухали:

Класний керівник  ознайомив батьків  з особливостями навчально-виховного процесу в 2014-2015 н.р., структурою навчального року, підвів підсумки участі батьків 6 класу у підготовці навчального кабінету до нового навчального року; здійснив аналіз охоплення учнів позакласною виховною роботою;здійснив аналіз забезпечення підручниками учнів класу.

Виступили:

Іллющенка.С.І. Ремонт класної кімнати здійснено,кабінет готовий до початку нового навчального року.

Алфьорава.Н.П.Потрібно більше уваги приділяти підготовці домашніх завдань, звертати увагу на поведінку учнів.

 2.Слухали :

Класний керівник здійснив аналіз харчування учнів класу. Безкоштовно не харчується ніхто.

2.Виступили :

Любима О.Г. Потрібно,щоб харчувались усі учні класу.

Хіра Н.А. Всі учні класу мають бути охоплені гарячим харчування

2.Ухвалили:

Всі учні класу мають бути охоплені гарячим харчуванням.

Голосували:

За : 6

Проти:  –

Утримались: –

3.Слухали :

Класний керівник ознайомив батьків із законом України «Про загальну середню освіту», «Про відповідальність батьків за навчання та виховання дітей».

3.Виступили :

Богданова Т.В. Ми, батьки, маємо відповідати за виховання і розвиток дитини.

Ухвалили:

1.Дотримуватись рекомендацій щодо домашнього контролю дітей.

2.Організувати учням режим дня.

3.Обладнати дітям власну кімнату або  куточок для занять та відпочинку.

Голосували:

За : 6

Проти:  –

Утримались: –

4.Слухали:

Сірик Л.М. Яка запропонувала делегата до батьківського комітету Хіру Н.А.

Ухвалили:

1.Обрати Хіру Н.А. делегатом до батьківського комітету.

Голосували:

За: 6

Проти: –

Утримались: –

Голова батьківських зборів______________________ Іллющенко С.І.

Секретар батьківських зборів____________________ Сірик Л.М.

 

 

Протокол  батьківських зборів №2

 

від 28.10.2014                                           Тулиголівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

 

Присутні : 6 чоловік

Відсутні : 

Порядок денний

1.Фізичний розвиток школяра та шляхи його вдосконалення.

2.Вплив родини на формування високоморальних якостей дитини.

3.Проблема фізичного розвитку учнів, шляхи вирішення їх в класі.

4.Різне.

1.Слухали:

Учитель фізичного виховання  Овсієнко М.В. ознайомив батьків  з поняттям фізичного розвитку, завданнями фізичного виховання,шляхами вдосконалення фізичного розвитку, проблемами класу та можливими шляхами їхнього вирішення.

Виступили :

Богданова Т.В.  Дану інформацію взяти до уваги.

Ухвалили:

1.Дану інформацію класному керівнику донести до учнів 6 класу.

Голосували:

За: 6

Проти: –

Утримались: –

2.Слухали:

Педагога – організатора Калюжну  Н.В.,яка ознайомила присутніх з впливом родини на формування  моральних якостей  підлітка.

Розглядали ситуації з даного питання ,зверталися до творів Василя Сухомлинського.(Виступ додається).

Виступили:

Минстер В.М.  Батькам потрібно бути розумними,терплячими.

Сірик Л.М. більше хвалити дітей,звертати увагу  на кожний вчинок дітей ,кожне слово.

Ухвалили :

1.Виховувати моральні якості школярів.

2.Поважати  звичаї і традиції нашого народу.

3.Виховати дітей чесними ,порядними ,гідними поваги і ніколи не словом  не ділом не зганьбити свого народу.

Голосували:

За: 6

Проти: –

Утримались: –

3.Слухали :

Класний керівник Іллющенко С.І. розповідав про проблеми фізичного розвитку у класі та шляхи їх вирішення.

Виступили:

Хіра Н.А. Більше уваги приділяти фізичному розвитку учнів, займатися його вдосконаленням.

Ухвалили:

 1. Дану інформацію взяти до уваги.

Голосували:

За: 6

Проти: –

Утримались: –

4.Слухали:

Класного керівника Іллющенка С.І. ,який ознайомив батьків з успішністю учнів на  даному періоді  навчання.

Виступили:

Любиму О.Г. ,яка наголосила на тому ,щоб вчителі – предметники виставляли всі оцінки в щоденник.

Минстер В.М. сказала ,щоб вчителі – предметники  докладніше пояснювали домашнє завдання.

Ухвалили:

1.Дану інформацію взяти до уваги.

Голосували:

За: 6

Проти: –

Утримались: –

Голова батьківських зборів______________________ Іллющенко С.І.

Секретар батьківських зборів____________________ Сірик Л.М.

Протокол батьківських зборів №3

 

від 25 .12.2014                                      Тулиголівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

 

Присутні :6

Відсутні : –

Порядок денний

1.Підсумки роботи за  І семестр 2014- 2015 навчального року.

2.Як допомогти дитині добре вчитися.

3.Про стан відвідування учнями 6 класу школи.

4.Анкетування для батьків.

1.СЛУХАЛИ: класного керівника 6 класу – Іллющенка С.І. Сергій Ігорович  ознайомив батьків з підсумками роботи учнів 6 класу.  3 учні закінчили семестр з достатнім рівнем – Алфьоров Ростислав, Богданов Руслан, Сірик Дмитро. Деяким учням  потрібно звернути увагу на деякі предмети – біологія, історія, українська література – Любимий Микола. Також потрібно підтягнутися майже з усіх предметів Піюку Павлу та Хірі Олексію.

ВИСТУПИЛИ: Любима Олена Григарівна. Олена Григорівна сказала ,що вона  згодна з тим що її сину потрібно підтягнути біологію, історію та українську літературу.

Хіра Наталія Андріївна. Наталія Андріївна сказала, щоб вчителі предметними більше викликали її дитину і виставляли оцінки в щоденник.

Алфьорова Наталія Петрівна. Наталія Петрівна наголосила на тому,що вчителі предметними не виставляють оцінки в щоденники і тому вона не може на достатньому рівні контролювати дитину.

УХВАЛИЛИ:

1.Дану інформацію взяти до уваги.

2.Вчителям –  предметникам виставляти всі оцінки в щоденники учнів.

3.Класному керівнику вчасно  доводити до відома батьків зауваження вчителів.

2.СЛУХАЛИ: практичного психолога – Іллющенка С.І. Сергій Ігорович  сказав,що батьки відіграють важливу роль у розвитку пізнавальної діяльності школяра. Ніхто не допоможе дитині при труднощах у школі крім мами та тата .Практичний психолог надав декілька рекомендацій як допомогти дитині стати більш успішним у навчальній діяльності.

(Виступ додається)

ВИСТУПИЛИ:Сірик Людмила Миколаївна. Людмила Миколаївна сказала ,що вона постійно спілкується з сином, вони разом читають енциклопедії і та грають у розвиваючі ігри.

Богданова Тетяна Віталіївна. Татяна Віталіївна сказала ,що Руслан любить сам шукати відповіді на цікаві питання в інтернеті ,а потім розповідає мамі і татові. А інколи навпаки хлопець просить допомоги у пошуку того чи іншого питання.

Ухвалили:

 1. Дану інформацію взяти до уваги.
 2. Дотримуватися рекомендацій які надав практичний психолог

 

3.СЛУХАЛИ:ЗДНВР – Лубенець М.Й. Марія Йосипівна ознайомила батьків з законом  України «Про освіту». А зокрема про стан відвідування учнями школи.

(Виступ додається)

ВИСТУПИЛИ :класний керівник 6 класу – Іллющенко Сергій Ігорович. Сергій Ігорович ознайомив батьків з станом відвідування школи  учнів 6 класу. Дуже багато пропускає заняття учень  6 класу –  Піюк Павло та Богданов Руслан.

Класний керівник  Іллющенко Сергій Ігорович. Сергій Ігорович наголосив на тому,що пропуски у всіх учнів 6 класу з поважних причин.

УХВАЛИЛИ:

1.Дану інформацію взяти до уваги.

2.Класному керівнику та батькам контролювати відвідування школи учнями 6 класу.

4.СЛУХАЛИ:класного керівника Іллющенка Сергія Ігоровича. Сергій Ігорович запропонував батькам провести анкетування серед батьків «Дослідження сильних та слабких сторін особистості дитини» та «Ваше ставлення до школи»

Голова зборів ________________________________ Іллющенко С.І.

Секретар зборів___________________________ Сірик Л.М.

 

 

Протокол батьківських зборів №4

 

від 22 .05.2014                                      Тулиголівська ЗОШ І- ІІІ ступенів

 

Присутні :6

Відсутні : 1

Порядок денний

1.Підсумки роботи за 2013- 2014 навчальний рік.

2.Відповідальність батьків за дітей в період літніх канікул.

3.Дозвілля дітей.

 1.Слухали :Класний керівник Іллющенко С.І. Сергій Ігорович  підвів підсумки навчально  – виховного процесу за 2013- 2014 навчальний рік.(про закінчення навчального року ,навчальні екскурсії та виробничу практику).

Виступили: Сірик Л.М. ,яка сказала ,щоб діти починали працювати на практиці з 7.30.

Піюк В.І. Хлопці повинні більше приймати участі у різноманітних виховних заходах.

Ухвалили:

1.Дану інформацію взяти до уваги і виконати на наступний навчальний рік.

Голосували:

За -6

Проти –

Утримались –

2.Слухали : Педагога – організатора ,яка ознайомила батьків  з тим ,що вони несуть відповідальність за своїх дітей в період літніх канікул. Також вони  ознайомилися з пам’ятками на літні канікули  та підписали їх.

Виступили: Хіра Н.А.,яка наголосила на відповідальності батьків та організації відпочинку дітей.

Ухвалили:

1.Дану інформацію взяти до уваги.

2.Нести повну відповідальність за дітей на період літніх канікул.

3.Д отримуватись рекомендацій та правил ,що подані у пам’ятках.

Голосували:

За -6

Проти –

Утримались –

2.Слухали : Класного  керівника Іллющенка С.І. який ознайомив батьків з дозвіллям дітей ,а також наголосив ,що батьки повинні більше часу приділяти спілкуванню з дітьми.

Виступили :Богданова Т.В. ,яка розповіла як вони збираються провести літо разом з дитиною.

Тимченко В.І.  розповіла як вони відпочивали минулого літа.

Ухвалили:

1.Дану інформацію взяти до уваги.

 1. Організувати дозвілля для всієї сім’ї.

Голосували:

За -6

Проти –

Утримались –

Голова зборів ________________________________ Іллющенко С.І.

Секретар зборів___________________________ Сірик Л.М.